1. INLEDNING

 

Dessa Allmänna Villkor, tillsammans med dokument hänvisade till häri, utgör de Allmänna Villkoren som gäller på köp av varor på Bolagetshemsida 24Autoparts.se och som levereras inom Sverige. Kunden bör läsa igenom dessa Allmänna Villkor noggrant och försäkra sig om att han/hon förstår dem, innan han/hon beställer Varor från Bolagetswebbsida. Dessa allmänna villkor gäller enbart konsumentköp. Köp mellan näringsidkare och Bolaget regleras i lag.

 

Termerna i dessa Allmänna Villkor som börjar med en versal har den innebörden som anges i definitionerna i artikel 19 nedan.

 

Kunden bör vara medveten om att genom att beställa Varor från Bolagetshemsida, samtycker Kunden till att vara bunden av dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor, tillsammans med Orderbekräftelsen, utgör avtalet mellan Bolaget och Kunden för leverans av Varor inom Sverige. Alla andra avtalsvillkor lämnas utan avseende.

 

Kunden skall klicka på ”Jag samtycker” på slutet av dessa Allmänna Villkor om Kunden samtycker till dem. Kunden bör vara medveten om att om han/hon inte samtycker till dessa Allmänna Villkor, kommer det inte att vara möjligt att beställa Varor från Bolagetswebbsida. I sådant fall, vänligen kontakta Bolaget.

 

Information i annonser, broschyrer eller annat skriftligt material som tillhandahålls direkt av representanter av eller anställda på Bolaget eller som meddelas av Bolaget via andra medier, även via Internet, utgör en inbjudan att inleda förhandlingar och har ingen bindande verkan.

 

2. FÖRHANDSINFORMATION

 

Alla Varor som erbjuds till försäljning på webbsidan är nya varor, och överensstämmer med Europeisk lagstiftning och normer som gäller i Europa. Inga begagnade varor säljs via Bolagets Webbsida.

 

Genom att samtycka till dessa Allmänna Villkor bekräftar Kunden att :

 

    Kunden är behörig att sluta bindande avtal med Bolaget

    Kunden är minst 18 år gammal

    Kunden har läst dessa Allmänna Villkor, samt information om de väsentliga egenskaper av Varorna som Kunden beställer; denna information återfinns i Produktbladet publicerad på Webbsidan.

 

Bilderna av Varor som erbjuds till försäljning på Webbsidan är så korrekta som möjligt, men Bolaget kan inte garantera en exakt återgivning av Varan, och dessa bilder inte har någon bindande verkan gentemot Bolaget.

 

3. BESTÄLLNING

 

3.1 Beställning görs enbart via Bolagets Webbsida 24AUTOPARTS.SE eller via telefon på +31(0)10-7866002.

 

3.2 Kundens beställning utgör ett anbud till Bolaget att köpa en Vara. Alla beställningar kräver svar och accept från Bolaget, vilket bekräftas genom en Orderbekräftelse som intygar Bolagets accept av Kundens anbud. Avtalet mellan Bolaget och Kunden sluts först när Bolagetskickar Orderbekräftelsen till Kunden.

 

3.3 Avtalet gäller enbart den Varan/de Varor som bekräftas som beställda enligt Orderbekräftelsen. Bolaget är inte skyldigt att leverera andra Varor som Kunden beställde förrän dessa Varor har bekräftats i en separat Orderbekräftelse.

 

3.4 Bolaget förbehåller sig rätten att vägra att fullfölja en beställning om :

 

    Bolaget anser att Kundens beställning har gjorts i strid med dessa Allmänna Villkor eller gällande lag; eller

    Uppgifterna som Kunden har angett om sig själv eller leveransadressen är felaktiga eller ofullständiga.

 

 

4. BOLAGETS HÄVNINGSRÄTT

 

4.1 Bolaget förbehåller sig rätten att häva en beställning (även om Orderbekräftelsen har utfärdats) på grund av :

 

    Att de beställda Varorna inte längre är tillgängliga; eller

    Utebliven betalning av Kunden för Varorna; eller

    Att Bolaget är förhindrat från att leverera Varorna till följd av en Force Majeure Händelse (såsom definierad i artikel 14)

 

4.2 Bolaget gör sitt yttersta för att leverera de Varorna som anges på Orderbekräftelsen, med förbehåll för lagervariationer som innebär att full tillgänglighet inte kan garanteras.

 

5. KUNDENS HÄVNINGSRÄTT

 

5.1 Kunden har rätt att häva Avtalet om:

 

    Leverans av Varan har försenats; eller

    Varan som levererats till Kunden har skadats under leverans; eller

    Varan som levererats till Kunden är behäftad med fel; eller

    Varan som levererats till Kunden är inte densamma som Kunden har beställt från Bolaget.

 

5.2 Kunden har även rätt att häva Avtalet när det uppstår ett fel som funnits vid tiden för avlämnande, men som visar sig först senare. Den som hävdar att Varan är behäftad med sådant fel efter sex månader efter tiden för avlämnande måste göra det sannolikt att felet funnits vid tiden för avlämnande.

 

5.3 Om Varorna är, såsom anges i artikel 5.1 ovan, levererade sent, skadade, behäftade med fel, eller inte i enlighet med Kundens beställning, ska Kunden reklamera Varorna till Bolaget inom skälig tid från när Kunden upptäckte felet.

 

5.4 För att häva Avtalet kontaktar Kunden Bolaget via post, e-post eller telefon. Kunden ska även lämna tillbaka Varorna så snart som skäligen är möjligt. Kunden har en juridisk skyldighet att ta hand om Varorna medan de är sin besittning. Kundens reklamation skall innehålla följande uppgifter:

 

    Referensnummer till beställningen

    Referensnummer till varje Vara som ska reklameras

    Skäl för reklamation

 

Efter att Bolaget har granskat de reklamerade Varorna och bekräftat till Kunden via e-post att Kunden har rätt till återbetalning, sker återbetalning av hela köpesumman av de reklamerade Varorna enligt artikel 11.1(b).

 

6. PRIS, BETALNING OCH FAKTURERING

 

6.1 Varornas pris bestäms av Bolaget och meddelas i SEK via Webbsidan, och kan ändras när som helst. Bolaget åtar sig att så fort som möjligt publicera prisändringar på Webbsidan. Priset som gäller för Kunds beställning är det priset som anges vid tiden för beställning.

 

6.2 Priserna på Varorna som visas på Bolagetshemsida är inklusive moms, och exklusive leveranskostnader.

 

6.3 Uppgifter om det sammanlagda priset på samtliga Varor, samt leveranskostnaden, kommer att anges på fakturan, som utfärdas av Bolaget efter att Orderbekräftelsen har utfärdats. Fakturan kommer även att vara tillgänglig för Kunden via Webbsidan på sitt personliga konto.

 

6.4 Betalning kan utföras via kredit- eller betalkort (VISA, MasterCard, American Express, Maestro), med PayPal, eller via banköverföring. Betalning ska utföras i SEK. I fall betalningen utförs via banköverföring, skickas inte beställningen förrän Kundens betalning har tagits emot.

 

6.5 Online betalning behandlas av RBS WorldPay, en säkrad online betalningssystem. Kunden bekräftar härmed att Kunden har de nödvändiga funktioner för att använda detta system när Kunden gör en beställning.

 

6.6 Alla betalningar som utförs via Webbsidan granskas och övervakas. För att undvika förseningar på grund av dessa kontroller rekommenderar Bolaget kunden att ange följande vid beställning:

 

    En e-postadress

    Ett telefonnummer för varje leveransadress

 

6.7 I visa fall kan ytterligare information begäras eller krävas för att validera Beställningen. Vid risk för utebliven betalning förbehåller Bolaget sig rätten att inte fullfölja Beställningen.

 

6.8 I vissa fall kan Bolaget begära en kopia av Kundens identitetshandling eller bevis på betalningsadress.

 

7. LEVERANS

 

7.1 Bolaget strävar efter att leverera Varan enligt leveransdatumet som anges på Orderbekräftelsen. Leveransdatumet som anges på Orderbekräftelsen är inte bindande. I fall det uppstår en onormal leveransförsening meddelas Kunden om detta via e-post.

 

7.2 Det är ditt ansvar att ange fullständig och riktig leveransadress. Bolaget levererar enbart till adressen som anges på Beställningen. Bolaget ansvarar ej för utebliven eller sen leverans på grund av ofullständigt eller oriktigt angiven leveransadress.

 

7.3 Efter Orderbekräftelsen är utfärdad har Bolaget ingen skyldighet att rätta, komplettera eller ändra leveransadressen. Kunden kan, på egen risk, begära ändrad leveransadress från Transportbolaget. I detta fall svarar Bolaget ej för eventuell fel leverans eller förlust av Varan.

 

7.4 Leverans av Varorna tar i genomsnitt 3 till 5 arbetsdagar från den dagen Kunden gjorde beställningen. Leveranstiden kan dock vara betydligt längre beroende på leveransadressens svåråtkomlighet. Alla angivna leveransdatum är enbart uppskattade datum, och datum för leverans kan komma att ändras.

 

Tiden mellan Beställning och leverans till Kunden beräknas på följande faktorer :

 

    Förberedelsetiden (24h – 48h) = betalning, förberedelse och hantering av beställningen för Transportbolaget.

    Leveransen av Transportbolaget av Kundens beställning (48h – 72h). Ett e-post meddelande skickas till Kunden när Varorna lämnar Bolagets lager.

 

7.5 I det fall någon eller några av de Varorna som Kunden har beställt inte är tillgängliga förbehåller Bolaget rätten att leverera endast de Varor som är tillgänglig för leverans. Lämplig återbetalning av de Varor som inte levereras sker i enlighet med artikel 11.

 

7.6 Bolaget är inte ansvarigt för leveransförsening som är en konsekvens av en Force Majeure händelse (såsom definierad i artikel 14) eller som är till följd av Kundens underlåtelse att förse Bolaget med adekvata leveransinstruktioner eller andra instruktioner som är relevanta för Varornas leverans.

 

8. RISK OCH ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

 

8.1 Risken för Varorna går över till Kunden när Varorna levereras (avlämnas). Varorna avlämnas när leveransen, som utförs av ett Transportföretag, bekräftas genom mottagarens undertecknande av ett dokument i pappersform eller mottagarens elektroniska underskrift.

 

8.2 Bolaget åtnjuter äganderätten till Varorna till dess att full betalning har skett, inklusive leveransavgifter.

 

9. KUNDENS ÅNGERRÄTT

 

9.1 Kunden har rätt att ångra köpet när som helst inom fjorton (14) dagar från den dagen Kunden tog emot Varorna. Förutsatt att Varan har lämnats tillbaka i väsentligt oförändrat skick, blir hela köpesumman återbetald i enlighet med artikel 11.1(a).

 

9.2 För att häva Avtalet kontaktar Kunden Bolaget via post, e-post eller telefon. Kunden ska även lämna tillbaka Varorna så snart som skäligen är möjligt, och på egen bekostnad. Kunden har en juridisk skyldighet att ta hand om Varorna medan de är sin besittning. Om Varan återlämnas i väsentligt förändrat skick förlorar Kunden sin rätt att häva avtalet, om inte förändringen var nödvändig för att undersöka Varan eller en följd av en annan omständighet som inte kan hänföras till Kunden.

 

10. ÅTERLÄMNING av VARAN/VARORNA

 

Om Kunden har hävt Avtalet i enlighet med artikel 5.1 ovan, eller i enlighet med artikel 9.1 ovan ska Varan återlämnas i väsentligt oförändrat skick.

 

Kunden får själv välja hur Varan återlämnas, men Bolaget rekommenderar att Kunden antar följande åtgärder:

 

    Kontakta Bolagets kundservice via e-post eller telefon och beställa hämtning av paketet; och

    Överlämna paketet tillsammans med leveranssedeln (som tillhandahålls av Bolaget) till budfirman som anlitas av Bolaget.

 

I detta fall drar Bolaget av ett belopp på 89 kr från återbetalningssumman enligt artikel 11.1(a) nedan.

 

11. BOLAGETS ÅTERBETALNINGSPOLICY

 

11.1 Om Kunden skickar tillbaka Varorna till Bolaget:

 

    för att Kunden har hävt Avtalet med Bolaget inom den ångerfristen på fjorton (14) dagar (se artikel 9.1 ovan), utför Bolaget återbetalningen till Kunden så snart som möjligt, men senast inom trettio (14) arbetsdagar från den dagen Kunden meddelade Bolaget om hävningen. I detta fall återbetalar Bolaget köpesumman för Varorna och eventuella leveranskostnader utom kostnaden för att skicka tillbaka Varorna, vilket Kunden står för.

    för att Kunden har hävt avtalet i enlighet med artikel 5.1 ovan, utför Bolaget återbetalningen till Kunden så snart som möjligt, men senast inom trettio (14) arbetsdagar från den dagen Bolaget bekräftade via e-post att Kunden är berättigad till återbetalning. Bolaget återbetalar hela köpesumman för Varan som är behäftad med fel, inklusive eventuella leveranskostnader samt skäliga kostnader, mot uppvisande av kvitto, som reklamationen av Varan har medfört. Kunden kan använda ångerblanketten (PDF version).

 

11.2 All återbetalning utförs via samma betalningsmetod som Kunden utförde betalningen via.

 

12. GARANTI

 

12.1 Allmänt

 

Alla Varor som erbjuds till försäljning på webbsidan är nya Varor, och överensstämmer med Europeisk lagstiftning och normer som gäller i Europa.

 

De Varorna som säljs av Bolaget får enbart monteras på fordon eller system som rekommenderas av tillverkaren eller leverantören, och skall monteras av en behörig person och på eget ansvar. Bolaget kan ej hållas ansvarig för följder av felaktig installation eller felaktig användning av en Varan på ett fordon.

 

12.2 Tillverkarens garanti

 

Vissa Varor täcks av en tillverkargaranti, som generellt gäller i ett år. Om Varorna blir defekta under garantitiden, åtgärdas felet av tillverkaren.

 

12.3 Garantierna ovan gäller inte i fall:

 

    Den felaktiga Varan är förbrukningsvaror såsom glödlampor, batterier, filter, säkringar, bromsskivor, etc.

    Felet uppkommer till följd av Kundens underlåtenhet att följa tillverkarens instruktioner för förvaring, driftsättning, installation, användning och underhåll, eller (om sådana instruktioner inte finns) god sed gällande sådant.

    Felet uppkommer till följd av normalt slitage, avsiktlig skadegörelse, oaktsamhet, eller onormal lagring eller arbetsförhållanden.

 

 

13. ANSVARSBEGRÄNSNING

 

13.1 Vid beställning via Bolagetswebbsida eller via telefon ansvarar Kunden för att se till att beställningen innehåller korrekt information om leveransadress samt den beställda Varans kvantitet och kvalitet. Bolaget bär inget ansvar för förlust, skada, kostnader eller utgifter som kan åsamkas Kunden till följd av sin underlåtenhet att uppfylla denna artikel 13.1.

 

13.2 Bolaget kan inte uttala sig eller försäkra om lämplighet eller kapacitet av en viss Vara för användning med eller i ett visst fordon, och det åligger Kunden att se till att Varorna är lämpliga för användning med eller i det avsedda fordonet före montering. För att undvika tvetydighet; Bolaget bär inget ansvar för förlust, skada, kostnad eller utgifter som åsamkas Kunden till följd av montering eller användning av Varan med eller i ett icke-kompatibelt fordon, oavsett om uppgifter om fordonet angavs i beställningen.

 

13.3 Bolagets ansvar gentemot Kunden som köper i egenskap av privat person regleras i lag och ingenting i dessa Allmänna Villkor begränsar Bolagets ansvar enligt lag.

 

14. FORCE MAJEURE

 

14.1 Bolaget bär inte ansvar för Bolagets underlåtenhet att uppfyller sina skyldigheter, eller försening med att uppfylla Bolagets skyldigheter enligt Avtalet om det beror på en händelse bortom Bolagets rimliga kontroll.

 

14.2 En Force Majeure händelse kan vara vilken aktion, händelse, underlåtenhet eller olycka som helst som är bortom Bolagets rimliga kontroll inklusive särskilt (men ej begränsat till) följande:

 

    Strejk, lockout, eller andra industriella åtgärder;

    Civila oroligheter, upplopp, invasion, terrordåd eller hot om terrordåd, krig (med eller utan krigsförklaring) eller hot eller förberedelser för krig;

    Brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, epidemi eller annan naturkatastrof;

    Totalt förhinder från att använda järnvägar, sjöfart, flygplan, motor transport eller annan form av offentlig eller privat transport;

    Totalt förhinder från att använda offentliga eller privata telekommunikationsnätverk;

    Lag, förordning eller annan restriktion av någon regering, och

    Pandemi eller epidemi.

 

14.3 Bolagets skyldighet enligt Avtalet anses uppehållen under tiden Force Majeure händelsen fortlöper, och alla tidsfrister blir förlängda med samma tidsperiod som Force Majeure händelsen fortlöpte. Bolaget vidtar alla rimliga åtgärder för att få Force Majeure händelsen att upphöra eller för att finna en lösning för att uppfylla Bolagets skyldigheter enligt Avtalet trots Force Majeure händelsen.

 

15. GENERELLA BESTÄMMELSER

 

15.1 Om en domstol eller kompetent myndighet beslutar att någon eller några av bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor är ogiltiga, olagliga eller icke-implementerbara, kommer den bestämmelsen att avskiljas från resterande bestämmelserna, vilka förblir giltiga så långt lagen tillåter.

 

15.2 Dessa Allmänna Villkor och alla dokument uttryckligen hänvisade till häri utgör hela Avtalet mellan Parterna och ersätter alla tidigare samtal, korrespondens, förhandlingar, eller överenskommelser mellan Parterna gällande Avtalssubjektet.

 

15.3 Om Bolaget underlåter att, under Avtalsperioden, genomdriva att Kunden uppfyller sina skyldigheter enligt Avtalet eller enligt dessa Allmänna Villkor, eller om Bolaget underlåter att utöva någon eller några av Bolagets rättigheter enligt Avtalet, innebär denna underlåtande inte att Bolaget avsäger sig sådana rättigheter eller att Kunden befrias från sina skyldigheter.

 

16. BOLAGETS RÄTT ATT ÄNDRA DESSA ALLMÄNNA VILLKOR

 

16.1 Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa Allmänna Villkor för att spegla förändringar på marknaden som påverkar Bolagets verksamhet, teknikutveckling, ändringar i betalningsmetoder, ändringar i relevant lagstiftning och lagstadgade krav, och ändringar i Bolagets system.

 

16.2 Kundens Avtal är underkastat de Allmänna Villkoren som är gällande vid tiden för beställning, förutom ändringar som är tvingande på grund av lag, förordning eller myndighets föreskrift (som gäller retroaktivt på beställningen), eller om Bolaget meddelar Kunden om ändringarna i dessa Allmänna Villkor innan Bolaget skickar Kundens Orderbekräftelse. I det senare fallet har Bolaget rätt att anta att Kunden samtycker till ändringar i Allmänna Villkor, om inte Kunden meddelar Bolaget inom sju (7) arbetsdagar från dagen Kunden tog emot Varorna.

 

17. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

 

Dessa Allmänna Villkor och Avtal om köp av Varor via Bolagets webbsida upprättas och tolkas i enlighet med Svensk lag, och alla eventuella tvister rörande dessa hänvisas till Sveriges domstolars exklusiva jurisdiktion.

 

18. PERSONUPPGIFTER

 

18.1 För att kunna administrera Kundens beställning på Bolagetswebbsida, behöver Bolaget samla in och behandla vissa personuppgifter. Genom att samtycka till dessa Allmänna Villkor, samtycker Kunden till att Bolaget samlar in och behandlar de personuppgifter som Kunden anger, och Kunden försäkrar om att uppgifterna som Kunden angivit är riktiga.

 

18.2 Bolaget använder Kundens personuppgifter i syfte att fullfölja Avtalet eller i syfte att informera Kunden om liknande varor som Bolaget tillhandahåller. Om Kunden inte vill ta del av sådan information kan Kunden kontakta Bolaget skriftligen på adressen som anges i artikel 20.

 

18.3 Kunden härmed godkänner att Bolaget kan överlämna Kundens personuppgifter till företag som ska utföra leverans av Varorna, eller till kreditföretag som förser Kunden med finansiering för att köpa Varorna.

 

19. DEFINITIONER

 

Bolaget avser det till 24Autoparts, Nummer nederländska Handelskammaren: 24448538, Momsnummer: NL134711671B01, 24 Autoparts, Zwaluwlaan 48, 3121XX Schiedam, Nederländerna

 

Beställning avser den elektroniska blanketten som finns på Webbsidan som fylls i och skickas in av Kunden i enlighet med dessa Allmänna Villkor.

 

Kunden avser en konsument som köper Varor från Bolaget för privata ändamål.

 

Orderbekräftelse avser den orderbekräftelsen som Bolaget utfärdar till Kunden för att meddela att Beställningen tagits emot och godkänts.

 

Avtal avser alla avtal som utgörs av dessa Allmänna Villkor och Orderbekräftelsen.

 

Faktura avser fakturan som utfärdas av Bolaget för betalning av Varor(na).

 

Ordernummer avser ordernumret som återfinns på Orderbekräftelsen som identifierar Kundens beställning.

 

Part avser Kunden eller Bolaget

 

Pris avser det priset på Varan som köps av Kunden från Bolaget, enligt definitionen i artikel 6i dessa Allmänna Villkor.

 

Varan/Varorna avser Varorna som finns på Webbsidan som Bolaget förbinder sig att leverera i enlighet med dessa Allmänna Villkor.

 

Webbsidan avser Bolagets svenska webbsida, 24Autoparts.se.

 

Transportföretaget avser det transportföretaget som Bolaget anlitar för att leverera beställda Varan/Varorna.

 

20. INFORMATION OM BOLAGET

 

24Autoparts SAS tillhandahåller webbsidan 24Autoparts.se. Bolaget är ett företag registrerad nederländska Handelskammaren: 24448538, Momsnummer: NL134711671B01

 

Observera att detta är vår administrationsadress, inga besökare eller returpaket kan därför tas emot på denna adress. Information om hur du returnerar ett paket kan hittas under "Byten/ Returer".

 

I händelse av att användaren önskar att utöva någon av de rättigheter rättelse, och oppositionen om tillträde, avbryta behandlingen av personuppgifter som den är ansvariga 24Autoparts, kan du göra det på något av följande sätt:   E-post info@24autoparts.se   Telefon: +31 10 7.866.002


Varukorg  

Inga produkter

Frakt 0 kr
Totalt 0 kr

Varukorg Till kassan

Sök